Translate

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2018

Άννα Δεληγιάννη-Τσιουλπά: Η βασλόπτα τς Βαανιώς

Γιένα βράδ’ η  Γι’ωρς μι ντη Κσούδα θέλα παν στου νυχτέρ’ σ’τς Βαανιώς.
Ντύθκι  η Κσούδα κι απάντιχι,  πεκ’ η Γιώρς δεν-ι κνιένταν απ’ ντου ντόπου τ’.
-Μ’άιντι Γιώρ σήκου,   κ’να γίνει τα ούχα σ’ ,    πίασι η γι
ώρα ,   αα πάμι,  γιαα του μιτάνιουσις;_
-Ναα α δγιώ. Μουρή, καλά που να πάμι, απόψι βίικις ;
Απόψι, πουου-του-χουου-νιά;
-Άιντι ως πότι κανς του ναμάζι σ’ ιγώ συννουήθκα μι ντ’ Βαανιώ κι γίπι κιόλας να πάμι κουμάτ’ νουίς να βάλουμ’ κι λιόφλα σ’ντη στγια να δγιούμι ντ’ τύχ’ μας.
Έχ’  κι βασλόπτα καμουμέν’, στουλσμέν’, κι αα  ντη κόψ’.


-Καλά τς Βαανιώς ντ’ βασλόπτα αα φάμι, ιμίς δεν έχουμ;
-Κιο καμένι δεν έχουμ’, δεν έχουμ’ .
-Καλά γούλι μία τι πουλέμας ;
-Πουλέμουμαν,πουλέμουμαν, μ’ άιντι καν ντη δλια σ’, ‘κείν’ κάικι .Η λουβγιάρς η φούρνους …
κατουρμένους γήνταν .
Έβαλα έβαλα κουτσίνια, έκαψ,ι  μ’τι να ντου κάνου γήρτι ‘κείν’  κι γένκι σα του τγάν’.
Άιντι σήκου σών’ η γι εξέτασ’.
Καμνιά βουλά ντύθκι η Γιώρς κι κ’νήσαν.
Όντι απουσουθήκαν σ’τς Βαανιώς μι του φανάρ’, βλέπ απ’ όξου ντ’ Βαανιώ ,βουρλίζνταν σια’δώ σια’κεί.
-Κι ο α ν’εχς δλειά ,λέει η Γιώρς 
-Όχ’ οχ’, μου μπήτι, ένι μέσα η Δμήτηης , σας απαντέχουμ’ για.
Καμνιά βουλά πήι χαμπάρ’ κι η νκουκύρς, βγαίν’ σ’ντ πόρτα μι τα καλτσούνια .
-Λάτι , ‘λάτι.
-Πού  ένι η Βαανιώ ;(Θέλαν να πουν τι πουλμά …)
-Σια’κνά ένι…
Άιντι μουρή  έλα , δένι σουθήκαν οι δλειες ,  απ’ του προυί παλεύς, 
αα ν’έρτ η γι άη Βασίλς κι α σι βήι να λιέσι μες στ’  απουσκότ’, άιντι σμαζώχκι.
-Έρχουμ’- έρχουμ’ κάτσιτι.
Σα νι κάτσαν σέμπκι σι κουμάτ’ κι η Βαανιώ.
Πίγι γίσια σ’ντου ντουλάπ’ κι πήει του μπουκάλ’. Βάζ κι τα πουτιούδγια σ’ντου δίσκου τα γίφιι χάπα- χάπα,κι τσι κίασι.  Σκών του πουτήρ’ η Γιώρς του τνάζ , κουκνίσαν τα μάτια τ’ ξιουκατάπνι ΄γιρμόβηξι κιόλας. Παίρν του πουτήρ η Κσούδα ,μόλις τ’ ακμπίζ’ στου στόμα τς γύησαν τα χαλνάρια τς. 
-Α, καλά Βαανιώ, μας έχς απ’ μας έχς, ξύδ’ μας έβαλις κι αα μας κόψ’ τα σκώτγια μας.
Η καμένους η Γιώρς λέει: μ’άιντι πγιέτου ας σι λείπ’ η κβέντα κι γιένα πουτιούδ’ ξύδ’ δε βλάφτ!
Η Βαανιώ γιένκι να μη ντι βλέπς ,κι άφσι ,μ’ πγιος ακούει ντου Δμήτηη.
-Κιο  καμέν’ τα μπέρδιψα αντί για κουνιάκ’ σας έβαλα ξύδ’ ,κι αα το’χου κάν’ κι σι άλλου, μου ικιός ας γύισαν κι κουμάτ τα χαλνάρια τ’ ντου χειργιάζνταν.
Όσου κβιντιάζαν η βασλόπτα ψήνταν .Καλά απ’ θμήθκι η Γιώρς κι λέει: άφσις ντι δλεια σ’κι καταγένισι μι τ’  ιμάς.
Η Βαανιώ γένκι αγίας .Άργησι κουμάτ’ κι λέει η Δμήτηης.-Θέλ’ α νι γιένκι κάρβνου η βασλόπτα. Ιυτυχώς ντη γίφιι σι γιένα ψουμουπάν’ τυλμέν’, ντ’ έβαλι απάν στου τραπέζ’ κι έβαλι γιένα κλαδί ιλιάς απάν. 
Όσου να ‘ρτ η γι ώρα βάζαν λιόφλα σ’ντ γουνιά σ’ντ αθαασκούφ’ κι κάναν ‘φκες.  Η Κσούδα τόκανι κουμάτ μι του σάλιου σ’ντ άκυργια τόρξι σ’ντη στγια κι γείπι :για να δγιούμι αα του βγάλουμ του 2019;
Όμους του λιόφλου κάηκι κι δε γύρσι απ’ ντ’άλλ’.
Ντη λέει η Βαανιώ :δεν-ι γήνταν καλό του φύλλου βάλι άλλου .Κι   κιο κάικι,. Κόντιψι η καμέν’.
Βάζ άλλου κι για να μη φουβθεί, λέει η Δμήτηης.Νά, πάρ τούτουνου , έφτου απ’ βάιζ’ ένι απ’ αδααμυτγιανή κι καίγιτι.
Καμνιά βουλά πήαν μπρος. 
-Αα ν’έχουμ πάαδις φέτου;
φουρ φουρ του φύλλου.
Αα  γιννήσ’  καλά οι γ’αίγις  μας;
Φουρ-φουρ του φύλλου.
Γύστια, σαν ι γύρτι η γι ώρα κάτσαν στου τραπέζ κι κόψαν ντ’ βασλόπτα..Ψάζαν για του φλουί, ντιπ κάγκανες. Λιανίσαν τα κουμμάτγια κάντιμπουτα .Κι απ’ ,ξιουμασούσαν ,λέει η Δμήτηης.- Βαανιώ κιο θαείς κι δεν έβαλις  κάντιμπουτα μ’ ας γείσι γιρή, του ίδιου κάν. Πάει σιασιακί η Βαανιώ ψάζ ντ πουδγιά τς .
-Άιντι κιο μάνα μ’ έδγιου έν ι.
Λέει η Γιώρς: τάξι απ του βήηκις ισύ.
Άιντι κι του χρόν’    κια, αυτά δε γιμίζ’ κλια, ντ γειά μας να’χουμ’  μόν, κι η παππούς μας η γι άη Βασίλς να μας φέρνει απού γούλα τα καλά.
ΚΑΛΗ ΠΟΥΟΥ-ΤΟΥ-ΧΟΥΟΥΝΙΑ!


Άννα Δεληγιάννη-Τσιουλπά

Ι.Β.
Πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ένα άρθρο που πρωτο δημοσίευσα 30/12/14 και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να αναδημοσιεύσω τρίτη φορά. Μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το πως ξεκίνησε και καθιερώθηκε το έθιμο της βασιλόπιτας. Διαβάστε το:
 Υπάρχει Άγιος Βασίλης; Φυσικά και υπάρχει και είναι ένας από τους μαγαλύτερους Πατέρες της Ορθοδόξου πίστεως...